Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for alle tilbud, ordrer, salg og leverancer foretaget af Grafion aps, GrafionDirect aps 

GrafionDirect aps handler udelukkende med virksomheder og offentlige institutioner og ansatte i disse virksomheder.  

Juridisk adresse:

Grafion aps, Tømrervej 7b, 4600 Køge, Cvr.nr.: 32088694

1. Priser

Købsprisen fastsættes på tidspunktet for bestilling, og fremgår af ordrebekræftelsen. Samtlige priser er ekskl. installation, ekspeditionsgebyrer, fragt, moms og i særtilfælde også ekskl. andre offentlige afgifter, herunder medieafgifter (Copydan).

Der tages forbehold for valutaændringer, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

2. Betaling

Betaling kan foregå med forudbetaling og efter forudgående kreditgodkendelse.

Betales købesummen ikke rettidigt, er køberen pligtig til at betale en morarente med 1,5% pr. påbegyndt måned efter forfald.

For varer der er sendt, men ikke afhentet inden 7 dage, forbeholder GrafionDirect aps sig ret til dækning af transport-, administrations- og returneringsomkostninger jvf. pkt. 7.

Sikkerhed ved Internet betaling

GrafionDirect aps krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan opsnappe dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

3. Levering

Leveringsterminer vil fremgå af tilbud og ordrebekræftelser. Ved uoverensstemmelse mellem disse er det leveringsterminen på ordrebekræftelsen, der er gældende. GrafionDirect aps har ret til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt den manglende levering er begrundet i forhold, som GrafionDirect aps ikke har kontrol over. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Levering sker AB GrafionDirect aps distributørlager. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering ved overgivelse til en sådan fragtfører.

Det påhviler kunden at forsikre produktet fra tidspunktet for risikoens overgang og indtil den aftalte købesum er erlagt.

4. Fragt og gebyrer

Der opkræves ikke fragt ved standardleverancer og ved bestillinger afgivet via www.GrafionDirect.dk. Alle ordrer tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 125,00, dog kr. 95,00 ved ordrer over kr. 6.500. Gælder dog ikke for hardware.

Leverancer hvortil der af kunden stilles særlige krav til pakning og/eller forsendelsens form vil blive særskilt fragt- og gebyrberegnet.

Ved leverancer til Grønland og Færøerne beregnes fragtens beløb med udgangspunkt i den enkelte ordre.

5. Ejendomsforhold

GrafionDirect aps har ejendomsretten til det solgte efter lovgivning herom, indtil den aftalte købesum med tillæg af renter og omkostninger er erlagt.

Hvis køber betaler et beløb, der er mindre end det samlede udestående beløb, har GrafionDirect aps ret til at bestemme, hvilken del af GrafionDirect aps tilgodehavende, der skal anses for betalt med den pågældende betaling. Dette gælder, uanset om køber lader den delvise betaling ledsage af instrukser om, at en bestemt del af GrafionDirect aps tilgodehavende hermed er betalt.

6. Ændring og annullering

Annullering eller reduktion af ordre kan alene ske med GrafionDirect aps godkendelse. En annullering eller reduktion af en ordre betragtes af GrafionDirect aps som en returnering, og behandles efter reglerne herfor - jvf. pkt. 7.

7. Returnering

Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med GrafionDirect aps, og returnering skal ske inden 8 dage efter modtagelsen af varen. Ved returnering tager GrafionDirect aps et gebyr på 30% af fakturabeløbet – dog min. kr. 275 ekskl. moms. Specialvarer tages ikke retur.

For returnering gælder følgende retningslinier:

    *

      Træf returneringsaftale hos GrafionDirect aps ved at kontakte Kunde Service på tlf. 7027 2320 og få et RMA-nummer.

    *

      Send produktet i original, ubrudt emballage til:

      Grafion aps

      Lerbækvej 8

      2680 Solrød Strand

Husk at påføre RMA-nummer, navn, adresse og returneringsårsag.

GrafionDirect aps vil som udgangspunkt nægte modtagelse af returvarer der fremsendes uden aftale.

Kunden dækker alle omkostninger i forbindelse med returneringen.

Der gælder ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

8. Mangler og reklamation

GrafionDirect aps driver udelukkende samhandel med erhvervsvirksomheder og det offentlige og er således ikke underlagt købelovens regler, i stedet henvises til producenternes regler for reklamationsret ved fabrikations- og materialemangler. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af købers forhold, eksempelvis som følge af fejlagtig anvendelse og/eller uautoriseret reparation.

Alt udstyr, der er solgt med oplysning om, at det er brugt eller har været anvendt som demoudstyr, er omfattet af 14 dages garanti med mindre andet er aftalt skriftligt.

Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld og GrafionDirect aps kan lastes herfor, er GrafionDirect aps eller garantigivende producent forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte leverede varer med varer af tilfredsstillende kvalitet. Såfremt GrafionDirect aps tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. GrafionDirect aps er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles GrafionDirect aps skriftligt senest 8 dage efter registreret modtagelsesdato. Reklamation vedr. forsendelsesskader skal ske direkte til transportør og det er kundens forpligtigelse at tjekke leverancen før accept af modtagelse.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med GrafionDirect aps og behandles efter reglerne vedr. returneringer - jvf. pkt. 7.

Det gøres samtidig opmærksomt på, at returnering til GrafionDirect aps i mange tilfælde vil forsinke behandlingen, idet at reklamationssager, jf. nedenstående, som udgangspunkt håndteres af producent eller distributør.

På reparationer ydes 3 måneders reklamationsret på selve reparationen.

10. Ansvar

I det omfang GrafionDirect aps er ansvarlig over for køberen, er GrafionDirect aps ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, fejlbehæftede data, forøget intern arbejdsindsats samt omkostninger eller skader, der opstår, mens produktet er i kundens besiddelse.

GrafionDirect aps påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Skader forårsaget af leverede varer er GrafionDirect aps kun ansvarlig for i det omfang, skaden skyldes forsømmelser fra GrafionDirect aps side og ikke i videre omfang end anført ovenfor. GrafionDirect aps ansvar for tingskade kan ikke overstige prisen på den defekte enhed, og GrafionDirect aps hæfter i 1 år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde.

I den udstrækning GrafionDirect aps måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde GrafionDirect aps skadesløs i samme omfang, som GrafionDirect aps ansvar er begrænset i henhold til ovenstående.

11. Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af GrafionDirect aps eller GrafionDirect aps leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/ eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser GrafionDirect aps eller GrafionDirect aps leverandørers muligheder for at levere. GrafionDirect aps har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen, eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

GrafionDirect aps er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

12. Værneting

Retsforholdet ifølge nærværende standardbestemmelser og bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk ret.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne om nærværende standardbestemmelser og bilag, eller disses fortolkning og/eller udfyldning, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift.

Voldgiftsretten skal sammensættes af tre voldgiftsmænd, hvoraf den klagende part udpeger én voldgiftsmand, den indklagede part én voldgiftsmand, medens Præsidenten for Østre Landsret udpeger den tredje voldgiftsmand, der skal være dommer og virke som voldgiftsrettens formand.

Den af parterne, som ønsker voldgiftsretten nedsat, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev, som skal indeholde angivelse af det spørgsmål, som ønskes undergivet voldgiftsbehandling. Samtidig skal parten underrette den anden part om sit valg af voldgiftsmand og opfordre den anden part til at udpege sin voldgiftsmand.

Hvis den anden part ikke inden 14 dage efter at være blevet opfordret dertil har udpeget sin voldgiftsmand, udpeges denne af Præsidenten for Østre Landsret samtidig med eller efter, at voldgiftsrettens formand udpeges.

Voldgiftsretten træffer afgørelse ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Voldgiftsrettens sæde skal være i København. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om procedurereglerne for voldgiften og afgør spørgsmålet om sagsomkostninger. Lov om voldgift finder i øvrigt anvendelse.

Grafion aps, september 2018